Børn med handicaps

SIDEN ER UNDER OMBYGNING!

 

Hvad er retssikkerhed?

Retssikkerhed er et princip og et begreb som dækker over de garantier, der skaber en retsstat. Dette betyder blandt andet, at når en myndighed træffer afgørelser, at de skal træffes med baggrund i lov, og at der er lighed for loven mellem mennesker.

I sociale sager vil det typisk være en socialrådgiver, der træffer afgørelserne i kommunen. Socialrådgiveren skal således altid kunne henvise til det lovgrundlag, som personen har truffet afgørelsen efter.

Retssikkerhed betyder også, at regler skal være klare og gennemskuelige – og skal sikre dig mod vilkårlige og uforudsigelige overgreb fra statens side.

Et centralt princip for retssikkerhed er, at enhver som er mistænkt for en forbrydelse, er uskyldig, indtil det modsatte er bevist for en uafhængig domstol.

For dig som borger med en social sag betyder retssikkerhed mere konkret, at du har nogle rettigheder i forhold til inddragelse og indflydelse i sagen, du har ret til at blive partshørt, du har som hovedregel ret til at få en kopi af akterne i din sag, du har ret til at få en begrundelse og har ret til at klage.

Hvor kan jeg læse mere om retssikkerhed?

Du kan læse mere om retssikkerhed i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Her beskrives blandt andet dine rettigheder og pligter som borger.

Forvaltningsloven beskriver også nogle regler for retssikkerhed. Fx kan du læse om dine rettigheder om aktindsigt og partshøring.

Offentlighedsloven beskriver også regler om retssikkerhed.

Jeg er i tvivl om, om mine rettigheder er blevet krænket…

Det er slet ikke ualmindeligt, at borgere oplever, at reglerne om retssikkerhed ikke bliver overholdt. Nogen af de ting, man som privat socialrådgiver støder på, er familier som ikke får aktindsigt indenfor den tidsfrist, som loven foreskriver det.

Et andet eksempel på det, man som privat socialrådgiver støder på, er familier som ikke får et skriftligt afslag på deres ansøgning, når kommunen træffer en beslutning, og således får de jo heller ikke får en klagevejledning. Det går således hen over hovedet på nogen af borgerne, at de rent faktisk har nogle rettigheder i forhold til den afgørelse, som er blevet truffet.

Et andet eksempel på, hvad man som privat socialrådgiver støder på, er familier, hvor der ikke er været en samtale med barnet eller den unge, inden der er truffet en afgørelse på barnets eller den unges vegne.

Et andet stort problem for borgere er, at de simpelthen ikke hører noget fra socialrådgiveren. Alle disse eksempler handler om retssikkerhed.

Hvis du er i tvivl, om din retssikkerhed er blevet krænket, som kontakt vores private socialrådgiver og få rådgivning om dine rettigheder i din konkrete sag.