Socialrådgivning til forældre

Privat socialrådgivning til forældre på følgende områder:

 • Socialjura (lovgivning om børn, unge og voksne med særlige behov for støtte)
 • Jura om retssikkerhed og sagsbehandling i det offentlige
 • Børn og unges reaktioner
 • Samarbejde med andre aktører
 • Fagligt samarbejde og rådgivning hos SocialPraksis
 • Trivsel og samarbejde mellem forældrene

Læs mere om ydelserne nedenfor. Har du spørgsmål hører jeg meget gerne fra dig.

 

Socialjura & retssikkerhed

SocialPraksis hjælper med at belyse juridiske aspekter, for eksempel:

 • Hvad dine rettigheder og forpligtigelser er
 • Hvilken hjælp du kan søge om
 • Hvad der er vigtigt at prioritere i en ansøgning
 • Hvad du har krav på i forhold til reglerne om forvaltning og retssikkerhed
 • Hjælp til at skrive breve, herunder partshøringssvar og klageskrivelse
 • Vurdering af afgørelser

Dele af den sociale lovgivning er meget konkret. For eksempel skal kommunen senest 3 måneder efter der er iværksat en foranstaltning vurdere, om indsatsen skal ændres. Her handler det altså helt konkret om 3 måneder. Andre dele af loven kræver, at sagsbehandleren laver et skøn, for eksempel når man støder på formuleringer som ”når det anses for at være af væsentlig betydning” eller ”medmindre særlige forhold gør sig gældende”. Her kan SocialPraksis rådgive om, hvad kommunen juridisk bør lægge vægt på, når man ansøger om hjælp, så man får oplyst og prioriteret de ting, som er relevante i forhold til et skøn.

Nogen borgere kan have brug for at få belyst de juridiske rettigheder de har, inden de vælger at ansøge om hjælp. I nogen tilfælde kan den ønskede hjælp søges gennem forskellige paragraffer og den viden styrker ens udgangspunkt. Nogen kan også være i tvivl om, hvad det egentlig er for en hjælp, som de har brug for.

Andre borgere er måske kommet i klemme i forhold til, hvad det offentlig må gøre med og uden ens samtykke, hvad de har pligt at oplyse om eller problemstillinger omkring manglende aktindsigt, partshøring eller videregivelse af oplysninger om én.

Andre kan have brug for at blive repræsenteret af en fagperson eller bistået i nogle møder, så de sikre sig, at sagen bliver oplyst tilstrækkeligt og juridisk korrekt behandlet. Nogen får et afslag på en ansøgning om hjælp eller der bliver truffet en afgørelse, som de ikke er enige i og har brug for hjælp til at skrive en klage. Nogen forstår ikke, hvorfor deres sag er gået helt i stå og har brug for hjælp, til at få hjælp.

 

Børn og unges reaktioner

I SocialPraksis kan du få konkrete og brugbare redskaber til håndtering af:

 • Temperament & konflikter
 • Sårbarhed, angst & sensitivitet
 • Selvskadende adfærd og andre lignende udfordringer
 • Autisme & ADHD
 • Høj & lav begavelse

Du får støtte og vejledning til at hjælpe dit barn, så dit barn lærer at tage mest mulig ansvar for sig selv på en mere konstruktiv måde. Min arbejdsmetode er direkte rådgivende i forhold til problemstillinger og situationer.

Rådgivningsmetoden har jeg udviklet fra blandt andet mange års litteraturstudier af forskning, teorier, praksis og erfaringer om børn og unges adfærdsproblemer, samt ud fra mange samtaler med psykologer, psykiatere og forældre – og metoden har positiv virkning på både børn og forældre.

Metoden tager udgangspunkt i eksistentielt teori og udviklingspsykologi. I praksis betyder det, at der arbejdes hen mod, at børnene løbende får og tager ansvar for deres eget liv og tilrettelægger det bedst muligt ud fra de evner og muligheder, som de har.

Nogen kunder søger hjælpen, fordi de mangler en overordnet ramme at håndtere deres barn ud fra, med præcise anvisninger til regulering af barnets reaktioner. Andre søger hjælpen, fordi de ikke længere kan håndtere barnets handlinger, men gerne vil hjælpe det uden at skulle inddrage psykiatri og medicin. Andre henvender sig med børn der har fået en diagnose, fx ADHD eller OCD, men forsat har alt for store udfordringer med barnets opførsel.

Det er vigtigt at huske på, at hjernen er plastisk, hvilket betyder, at den kan påvirkes og genoptrænes på mange forskellige måder. Så fordi man har en diagnose eller medfødte særtræk med fx voldsomt temperament, stor sensitivitet, påfaldende stædighed eller stor sårbarhed, så kan man ofte påvirke til positive forandringer. Omvendt er timingen altafgørende og forkert timing kan udvikle stress og belastningssymptomer hos barnet og smitte af på forældre og søskende.

 

Samarbejde med andre aktører

Mange familier støder på problemer i kontakten med skolen, skolepsykologen, kommunen, anbringelsesstedet, plejefamilien, sygehuset eller kommunen. I SocialPraksis kan du få hjælp til at forbedre samarbejdet, hvor du har brug for det – eller hjælp til, at trække dig for sagen og lade SocialPraksis varetage dit barns interesser.

SocialPraksis kan bidrage med at:

 • bringe et samarbejde videre, der er kørt i hårdknude
 • forebygge komplicerede sagsforløb
 • få inddraget dine meninger og løsninger i dit samarbejde
 • sikre en koordineret indsats i samarbejdet, så alle tager ansvar
 • give mulighed for at inddrage specialviden i dit samarbejde
 • sikre lovgivningen overholdes
 • inddrage andre aktører, hvis ansatte ikke vil samarbejde

Nogen borgere har brug for en, der er ansvarlig for samarbejdet, fordi de selv har nok at se til i forvejen, eller fordi de oplever en institutionel magt i samarbejdet. Nogen oplever, at deres perspektiv ikke høres og har brug for, at ens synspunkt kan blive inddraget. Andre føler sig alene med sin bekymring af sit barns mistrivsel og har brug for hjælp til at den høres. Andre forældre oplever, at deres børn nu er voksne, og at der er brug for en anden hjælp, så de kan få fodfæste i livet uden forældre.

Nogen enkelte kommuner modarbejder desværre lovgivningen, og her er der brug for at inddrage andre relevante aktører, fx Ankestyrelsen, VISO, Styrelser eller Ombudsmanden.

SocialPraksis tilskynder at der konstruktive handleplaner til møder, hvorfor der kan sikres en koordineret indsats i samarbejdet, hvor alle involverede personer og instansers ansvar og forpligtelser klargøres. Yderligere kan nogle samarbejdsmøder profitere af, at der via SocialPraksis trækkes en specialist med i samarbejdet. Læs mere om denne mulighed under ”Rådgivning ét sted”.

 

Rådgivning ét sted

Hos SocialPraksis kan vi sammensætte den hjælp, som lige præcis passer til den situation og de problemstillinger, som du er udfordret med. Der findes rigtig mange muligheder, og det vigtigste er, at du får det rette kvalificerede tilbud, så du ikke skal bruge tid på at lede og modtage hjælp, som ikke virker. SocialPraksis tilbyder:

 • at udarbejde socialfaglig vurdering af, hvad problemet helt konkret er, samt hvad der kan gøres ved det
 • at udarbejde rådgivningsplan, hvor flere problemer kan håndteres på samme tid
 • at inddrage andre relevante faggrupper, således at din sag kan behandlet ét sted
 • opfølgning på indsatsen

SocialPraksis koordinerer mange varierende indsatse fra forskellige fagpersoner, og hjælpen kan sammensættes på forskellige måder, så det passer til sagens udfordringer.

Det er en grundlæggende værdi hos Socialpraksis, at tænke løsninger ”ud af boksen”, dvs. at der ikke findes en normal måde at håndtere et problem på, og at det vigtigste er, at hjælpen virker, så man ikke spilder sine penge og tid og ikke mister sin gode energi og håbet.

 

Trivsel og samarbejde mellem forældrene

Forældre til børn med handicap eller børn med adfærdsvanskeligheder, oplever i rigtig mange tilfælde forældreskabet stressende, og det kan komme til at går ud over parforholdet. Det kan være vanskeligt for forældrene, at møde alle barnets forskellige behov, at tackle barnets forskellige følelser og de følelser, som barnet vækker i andre mennesker og vækker i dem selv.

Forældre kan også nemt blive uenige om, hvordan de skal hjælpe barnet. Forældre med disse udfordringer har sjældent overskud af energi til sig selv, parforholdet eller til barnets søskende, fordi de hele tiden er nødt til at sætte fokus på barnet. Og er forældrene oveni blevet skilt, så er udfordringerne i forældresamarbejdet ofte meget mere komplicerede.

Udfordringerne kan vi ikke undgå.

SocialPraksis bidrager til, at I sammen lærer at håndtere problemer og konflikter på en konstruktiv måde, hvilket kan være afgørende for, om samarbejdet bliver positivt eller opslidende. Der tilbydes:

 • Kommunikationsvejledning så man bliver bedre til at tale sammen og så konflikterne nedbringes
 • 15 timers forskningsbaseret PREP-kursus (Center for Familieudvikling), hvor I modtager konkrete redskaber (læs mere forneden)
 • Vejledning og henvisning til andre fagpersoner og metoder ved specifikke behov

Når vi voksne har det godt, giver vi også noget godt til børnene.

 

PREP-kurset som udbydes i Social Praksis er et evidensbaseret metodekursus, som ikke stiller store krav til jer som forældre, men som på skånsom måde viser, hvad I kæmper med, og hvordan I kan hjælpe jeres forhold til vækst og bedre energi. Kurset giver hjælp til god kommunikation og giver redskabet til at tage fat på vigtige emner. Programmet er udviklet af forskere ved universitetet i Denver, USA og baserer sig på mere end 30 års forskning på områder omkring samliv og relationer. PREP står for ”Prevention and Relationship Enhancement Program” og er bygget op ud fra viden om, hvad der fremmer, og hvad der hæmmer gode relationer mellem partnere.

PREP-kurset varer 15 timer i alt, som jeg fordeler over en passende periode for jer. Kurset kan afholdes på forskellig vis efter jeres behov. Ønsker du mere information, så ring eller skriv.