Privat socialrådgivning til forældre på følgende områder:

 • Socialjura
 • Børn og unges reaktioner
 • Samarbejde udenfor familien
 • Fagligt samarbejde og rådgivning ét sted
 • Trivsel og samarbejde mellem forældrene

Læs mere om ydelserne nedenfor. Har du spørgsmål hører jeg meget gerne fra dig.

 

Socialjura

Social Praksis hjælper med at belyse juridiske aspekter, for eksempel:

 • Hvad dine rettigheder og forpligtigelser er
 • Hvilken hjælp du kan søge om
 • Hvad der er vigtigt at prioritere i en ansøgning
 • Hvad du har krav på i forhold til reglerne om forvaltning og retssikkerhed
 • Hjælp til at skrive breve, herunder partshøringssvar og klageskrivelse
 • Vurdering af afgørelser

Dele af den sociale lovgivning er meget konkret. For eksempel skal kommunen senest 3 måneder efter der er iværksat en foranstaltning vurdere, om indsatsen skal ændres. Her handler det altså helt konkret om 3 måneder. Andre dele af loven kræver, at sagsbehandleren laver et skøn, for eksempel når man støder på formuleringer som ”når det anses for at være af væsentlig betydning” eller ”medmindre særlige forhold gør sig gældende”. Her kan Social Praksis rådgive om, hvad kommunen juridisk lægger vægt på, når man ansøger om hjælp, så man får oplyst og prioriteret de ting, som er relevante i forhold til et skøn.

Nogen mennesker kan have brug for at få belyst de juridiske rettigheder de har, inden de vælger at ansøge om hjælp. I nogen tilfælde kan den ønskede hjælp søges gennem forskellige paragraffer og den viden styrker ens udgangspunkt. Nogen kan også være i tvivl om, hvad det egentlig er for en hjælp, som de har brug for. Andre er måske kommet i klemme i forhold til, hvad det offentlig må gøre med og uden ens samtykke, hvad de har pligt at oplyse om eller problemstillinger omkring manglende aktindsigt eller videregivelse af oplysninger om én. Nogen er som part i en sag måske blevet bedt om at fremkomme med en udtalelse på bestemte oplysninger, som myndigheden har, men har brug for hjælp til, at få det relevante formuleret. Andre kan have brug for at blive repræsenteret eller bistået i nogle møder, så de sikre sig, at sagen bliver oplyst tilstrækkeligt. Nogen får et afslag på en ansøgning om hjælp eller der bliver truffet en afgørelse, som de ikke er enige i og har brug for hjælp til at skrive en klage.

 

Børn og unges reaktioner

I Social Praksis får du konkrete og meget brugbare redskaber til håndtering af:

 • Temperament
 • Sårbarhed
 • Konflikter
 • Selvskadende adfærd og andre lignende udfordringer

Du får støtte og vejledning til at hjælpe dit barn, så det lærer at tage ansvar for sig selv på en konstruktiv måde. Min arbejdsmetode er direkte rådgivende i forhold til problemstillinger og situationer.

Rådgivningsmetoden har jeg udviklet fra blandt andet mange års litteraturstudier af forskning, teorier, praksis og erfaringer om børn og unges adfærdsproblemer, samt ud fra mange samtaler med psykologer, psykiatere og forældre – og metoden har positiv virkning på både børn og forældre.

Metoden tager udgangspunkt i eksistentielt teori og udviklingspsykologi. I praksis betyder det, at der arbejdes hen mod, at børnene løbende får og tager ansvar for deres eget liv og tilrettelægger det bedst muligt ud fra de evner og muligheder, som de har.

Nogen kunder søger hjælpen, fordi de mangler en overordnet ramme at håndtere deres barn ud fra, med præcise anvisninger til regulering af barnets reaktioner. Andre søger hjælpen, fordi de ikke længere kan håndtere barnets handlinger, men gerne vil hjælpe det uden at skulle inddrage psykiatri og medicin. Andre henvender sig med børn der har fået en diagnose, fx ADHD eller OCD, men forsat har alt for store udfordringer med barnets opførsel.

Det er vigtigt at huske på, at hjernen er plastisk, hvilket betyder, at den kan påvirkes og genoptrænes på mange forskellige måder. Så fordi man har en diagnose eller medfødte særtræk med fx voldsomt temperament, stor sensitivitet, påfaldende stædighed eller stor sårbarhed, så kan man sagtens påvirke til positive forandringer.

 

Samarbejde udenfor familien

Rigtig mange familier støder på problemer i kontakten med skolen, skolepsykologen, kommunen, opholdsstedet, plejefamilien, sygehuset eller kommunen. I Social Praksis kan du få hjælp til at forbedre samarbejdet, hvor du har brug for det. Social Praksis bidrager med at:

 • bringe et samarbejde videre, der er kørt i hårdknude
 • forebygge komplicerede samarbejdsforløb
 • få inddraget dine meninger og løsninger i dit samarbejde
 • sikre en koordineret indsats i samarbejdet, så alle tager ansvar
 • give mulighed for at inddrage specialviden i dit samarbejde

Nogen har brug for en, der er ansvarlig for samarbejdet, fordi de selv har nok at se til i forvejen, eller fordi de oplever en institutionel magt i samarbejdet. Andre oplever store problemer i samarbejdet og har brug for hjælp til at bringe det videre. Nogen oplever, at deres perspektiv ikke høres og har brug for, at ens synspunkt kan blive inddraget. Andre føler sig alene med sin bekymring af sit barns mistrivsel og har brug for hjælp til at den høres. Social Praksis udarbejder konstruktive handleplaner til møder, hvorfor der sikres en koordineret indsats i samarbejdet, hvor alle involverede personer og instansers ansvar og forpligtelser klargøres. Yderligere kan nogle samarbejdsmøder profitere af, at der via Social Praksis trækkes en specialist med i samarbejdet. Læs mere om denne mulighed under ”Rådgivning ét sted”.

 

Rådgivning ét sted

Hos Social Praksis kan vi sammensætte den hjælp, som lige præcis passer til den situation og de problemstillinger, som du er udfordret med. Der findes rigtig mange muligheder, og det vigtigste er, at du får det rette kvalificerede tilbud, så du ikke skal bruge tid på at lede og modtage hjælp som ikke virker. Social Praksis tilbyder:

 • at udarbejde socialfaglig vurdering af, hvad problemet helt konkret er, samt hvad der kan gøres ved det
 • at udarbejde rådgivningsplan, hvor flere problemer kan håndteres på samme tid
 • opfølgning på indsatsen

Social Praksis koordinerer mange varierende indsatse fra forskellige fagpersoner, og hjælpen kan sammensættes på forskellige måder, så det passer til dine udfordringer. Social Praksis evaluerer hele tiden på effekten.

Nogen familier kan for eksempel have brug for, at få nogle timer med en privat skolepsykolog, som kan bruges som konsulent for familien ude på skole, mens de får juridiske rådgivning omkring en sag i kommunen via Social Praksis. Andre har brug for at få lavet en privat psykologisk test af deres barn, mens de modtager konkret redskaber hos Social Praksis til at hjælpe deres barn. Nogen familier får hjælp til forældresamarbejdet via Social Praksis og har på samme tid brug for vejledning via en privat Marte Meo ekspert, for at få styr på en bestemt situationer, som altid går i hårdknude. Andre har mere sammensatte problemstillinger og har brug for meget varierende tiltag. Mennesker og de udfordringer, vi udsættes for, er meget forskellige, og nogen kan have brug for enkelt rådgivning, og andre har brug for at få sammensat en specifik metode til problemhåndtering.

Det er en grundlæggende værdi hos Socialpraksis, at tænke løsninger ”ud af boksen”, dvs. at der ikke findes en normal måde at håndtere et problem på, og at det vigtigste er, at hjælpen virker, så man ikke spilder sine penge og tid og ikke mister sin gode energi og håbet. Social Praksis hjælper dig på rette vej i forhold til dine problemstillinger.

 

Trivsel og samarbejde mellem forældrene

Forældre til børn med handicap eller børn med adfærdsvanskeligheder, oplever i rigtig mange tilfælde forældreskabet stressende, og det kan komme til at går ud over parforholdet. Det kan være vanskelligt for forældrene, at møde alle barnets forskellige behov, at tackle barnets forskellige følelser og de følelser, som barnet vækker i andre mennesker og vækker i dem selv.

Forældre kan også nemt blive uenige om, hvordan de skal hjælpe barnet. Forældre med disse udfordringer har sjældent overskud af energi til sig selv, parforholdet eller til barnets søskende, fordi de hele tiden er nødt til at sætte fokus på barnet. Og er forældrene oveni blevet skilt, så er udfordringerne i forældresamarbejdet ofte meget mere komplicerede.

Udfordringerne kan vi ikke undgå.

Social Praksis bidrager til, at I sammen lærer at håndtere problemer og konflikter på en konstruktiv måde, hvilket vil være afgørende for, om samarbejdet bliver positivt eller opslidende. Der tilbydes:

 • Kommunikationsvejledning så man bliver bedre til at tale sammen og så konflikterne nedbringes
 • 15 timers forskningsbaseret PREP-kursus (Center for Familieudvikling), hvor I modtager konkrete redskaber (læs mere forneden)
 • Vejledning og henvisning til andre fagpersoner og metoder ved specifikke behov

Når vi voksne har det godt, giver vi også noget godt til børnene.

 

PREP-kurset som udbydes i Social Praksis er et evidensbaseret metodekursus, som ikke stiller store krav til jer som forældre, men som på skånsom måde viser, hvad I kæmper med, og hvordan I kan hjælpe jeres forhold til vækst og bedre energi. Kurset giver hjælp til god kommunikation og giver redskabet til at tage fat på vigtige emner. Programmet er udviklet af forskere ved universitetet i Denver, USA og baserer sig på mere end 30 års forskning på områder omkring samliv og relationer. PREP står for ”Prevention and Relationship Enhancement Program” og er bygget op ud fra viden om, hvad der fremmer, og hvad der hæmmer gode relationer mellem partnere.

PREP-kurset varer 15 timer i alt, som jeg fordeler over en passende periode for jer. Kurset kan afholdes på forskellig vis efter jeres behov. Ønsker du mere information, så ring eller skriv.

 

Hvad er en børnefaglig undersøgelse?

En børnefaglig undersøgelse kaldes også for en paragraf 50 undersøgelse, fordi den står beskrevet i Servicelovens pgf. 50. Hvis kommunen har en formodning om, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, så skal socialrådgiveren undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen skal være afsluttet senest 4 måneder efter kommunen er blevet opmærksom på barnets mulige behov.

Hvordan starter en børnefaglig undersøgelse?

Typisk starter en børnefaglig undersøgelse på baggrund af en henvendelse fra en forældre eller via en underretning fra børnehave, skolen eller læge. En socialrådgiver vurderer informationen og indhenter eventuelt flere oplysninger via dokumenter og/eller samtaler. På denne baggrund vurderes det, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse.

Hvad består en børnefaglig undersøgelse af?

Socialrådgiveren skal lave en bred børnefaglig undersøgelse, som omfatter barnets udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber og andre relevante forhold. Her kan socialrådgiveren inddrage andre fagfolk, som allerede har viden om barnets eller familiens forhold. Typisk vil der inddrages viden fra pædagoger eller lærere. Kommunen skal også vurdere, om der skal laves en undersøgelse af andre børn i familien. I nogen tilfælde kræver socialrådgiveren, at der bliver lavet en forældrekompetenceundersøgelse. På linket kan du læse retningslinjerne for en sådan kompetanceundersøgelse.

Hvad skal socialrådgiveren bruge undersøgelsen til?

Den børnefaglige undersøgelse skal ende op med en vurdering af ressourcer og problemer for barnet, familie og netværket, samt en vurdering af, om der skal ydes hjælp til barnet. Hjælpen kaldes “foranstaltning”.

Hvilke foranstaltninger foreslår socialrådgiveren?

Kommunen kan iværksætte hjælp (foranstaltninger) inden for følgende tilbud:

 • Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende.
 • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
 • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
 • Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en plejefamilie, på et godkendt opholdssted eller på en døgninstitution.
 • Aflasningsordning i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution.
 • Udpegning af en fat kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
 • Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet.
 • Formidling af et praktiktilbud hos en arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.
 • Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

Foranstaltningerne er beskrevet i Servicelovens pgf. 52.