Autisme & ADHD

SIDEN ER UNDER OMBYGNING!

Har du ret til at klage?

Du har ret til at klage over afgørelser truffet efter Serviceloven, medmindre andet helt konkret er fastsat. Når der er truffet en afgørelse mod din interesse, skal du have et skriftligt afslag og en klagevejledning. Hvis du ikke har fået det, så bed om at få det hos den myndighed, som har truffet afgørelsen. Husk at overholde tidsfristerne for at kunne klage.

Har socialrådgiveren truffet en afgørelse?

Nogen gange træffes der afgørelser, hvor det ikke fremstår så tydeligt, at der rent faktisk er truffet en afgørelse. Du skal være skarp på, at du altid får et brev på en afgørelse, som ikke giver dig medhold. Er du i tvivl om, om der er truffet en beslutning eller en afgørelse, så kan du kontakte vores private socialrådgiver.

Hvad sker der, når jeg har klaget?

Et klageforløb er typisk sådan, at du sender din klage over afgørelsen til den myndighed, som har truffet den. Dette vil typisk være kommunen. Når de modtager klagen skal de genvurderer sagen. Hvis de forsat fastholder deres afgørelse, sender de din klage videre til Ankestyrelsen. Dette skal ske senest fire uger efter, at myndigheden har modtaget din klage.

Hvor står klagereglerne?

Du kan i Serviceloven kapitel 30 læse om klage- og domstolsprøvelse, og du kan i kapitel 10 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område læse om almindelige klageregler.

Hvad hvis det er en klage over en tvangsfjernelse?

Hvis du vil klage over en afgørelse i kommunens børne- og unge-udvalg, skal du straks sende din klage direkte til Ankestyrelsen. Disse sager skal ikke genvurderes af kommunen. Disse klager skal indbringes inden 4 uger efter du har fået meddelelse om afgørelsen.

Kan mit barn selv klage?

Nogen afgørelser kan børn som er fyldt 12 år selv indbringe for Ankestyrelsen efter reglerne i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Hvilke områder det er, kan du læse om i Servicelovens pgf. 167 og pgf. 168.

Kan jeg få dækket nogen udgifter?

Vær opmærksom på, at du som forældremyndighedsindehaver i forbindelse med behandling af sagen i Ankestyrelsen har ret til at få dækket udgifter til transport til møder i Ankestyrelsen. Det har dit barn som er fyldt 12 år også ret til.

Kan jeg påklage Ankestyrelsens afgørelser?

I Servicelovens pgf. 169 kan du læse, at Ankestyrelsens afgørelser – som omhandler de afgørelser kommunens børne- og ungeudvalg har truffet og de afgørelser, som Ankestyrelsen selv har taget op efter Servicelovens pgf. 65 – ved henvendelse til Ankestyrelsen inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, kan kræves forelagt for retten. Men hvis Ankestyrelsens afgørelse er stadfæstet ved dom, så kan fornyet prøvelse for retten kun kræves, hvis sagen på ny har været forelagt Ankestyrelsen til afgørelsen.

Ankestyrelsen er en administrativ klageinstans, og du kan derfor ikke klage over deres afgørelser til en anden administrativ myndighed. Men du har altid mulighed for at gå til domstolene. Du skal dog være opmærksom på, at det koster penge. Men du kan prøve at søge om fri proces. Du kan læse mere om fri proces hos Civilstyrelsen.

Du kan også klage til Folketingets Ombudsmand. Du kan klage over en afgørelse eller noget omkring sagsbehandlingen. Der er nogle krav til, hvad du kan klage over, så det er vigtigt at læse, inden du beslutter dig for at klage. På hjemmesiden finder du også et klageskema og information om klagetidsfrist.