SocialPraksis rådgiver borgere i komplicerede juridiske og socialfaglige problemstillinger på tværs af kommunegrænser og på tværs af myndigheder. SocialPraksis giver lidt inspiration til nyere viden, arrangementer og forskellige socialfaglige perspektiver via Facebook. Her kan man som kunde også give sine vurderinger af arbejdet.

https://www.facebook.com/socialpraksis

SocialPraksis er specialiseret på:

 • familieområdet (børn)
 • handicapområdet og psykisk sygdom (børn & voksne)
 • sagsbehandlingsregler og retssikkerhed (børn & voksne)

Der arbejdes hovedsagligt indenfor serviceloven, forvaltningsloven og retssikkerhedsloven – suppleret af andre love som fx folkeskoleloven, sundhedsloven og mange andre alt efter, hvad problemet er.

Desværre er virkeligheden i Danmark sådan, at mange borgere oplever, de ikke kan få relevant hjælp i deres kommune eller i andre myndigheder. Borgerne kan føle sig misforstået i sagsbehandlingen og ikke inddrages relevant i egen sag, og de får ofte heller ikke de afgørelser, som de har krav på. Nogen borgere er brændt sammen i samarbejdet med kommunen og har brug for, at en fagperson tager over, så de kan restituere. Andre borgere oplever, at sagerne ikke bliver tilstrækkeligt oplyst i myndighederne, og at begrundelserne ikke er særlig fyldestgørende. Ofte ses også lovbrud i myndighedernes arbejde.

For at få et perspektiv på sagsbehandlingen i din kommune, kan du her finde omgørelsesprocenten. Det er en opgørelse af, hvor mange afgørelser Ankestyrelsen ændrer, ophæver eller hjemviser. Der træffes dog mange afgørelser dagligt i kommunerne, som borgerne ikke er vidende om, er afgørelser, de har klageret over, eller som borgerne ikke har overskud til at klage over, hvorfor omgørelsesprocenten formentlig ligger langt højere.

Retssikkerhed betyder, at der for borgeren sker en virkeliggørelse af gældende ret. Derfor er det vigtigt at kende sine rettigheder, også i forhold til de sagsskridt, som kommunen via lov er forpligtet til at tage. Dette hjælper SocialPraksis med. Fravær af sagsskridt kan opleves som overgreb og vilkårlighed, hvorfor det naturligvis skal rettes op.

Faglighed og jura skal altid følges ad, mennesker skal behandles ordentligt, og der skal være kvalitet i sagsbehandlingen. Derfor arbejdes der hos SocialPraksis netop med høj faglighed, evidens, validitet, åbenhed, retssikkerhed og værdighed.

Opgaverne hos SocialPraksis er alle enkeltstående, da mennesker er forskellige med meget forskellige liv. Og det er, som det skal være. Udvikling, trivsel og velfærd har bedst grobund med diversitet blandt mennesker. Opgaverne hører dog ofte under disse kategorier:

 • ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste, aflastning eller anden støtte
 • partshøring af underretning, børnefaglig undersøgelse eller andre dokumenter
 • børnesamtale og bisidder
 • problemer i forbindelse med anbringelser med og uden samtykke (tvang)
 • manglende lydhørhed og faglighed på anbringelsessted eller opholdssted
 • klager til Ankestyrelsen og Ombudsmanden
 • skolevægring og sygeundervisning
 • autisme, ADHD, angst og belastninger
 • retardering og manglende faglig håndtering
 • metoder til håndtering af udadreagerende adfærd
 • socialfaglig vurdering af hvilken hjælp der er relevant
 • juridisk gennemgang og vurdering af en sag
 • rådgivning om afgørelsesbegrebet og vurdering af klagerettigheder
 • partsrepræsentant eller bisidder
 • kommuneret
 • forskningsbaserede redskaber til kommunikation i forældresamarbejdet, PREP (Center for Familieudvikling)

Det kan være svært at række ud for hjælp, men der er mennesker her for at hjælpe værdigt og fagligt. Her er et stort netværk af dygtige fagpersoner, som der henvises videre til, hvis der er brug for anden eller supplerende hjælp.

Gitte Kongsbak, Socialrådgiver & ejer af SocialPraksis