Hvad er Ankestyrelsen?

Ankestyrelsen er en administrativ klageinstans som behandler mange forskellige klagesager på børne- og familieområdet. Ankestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed, men du kan gå rettens vej, hvis du vil klage over Ankestyrelsens beslutninger.

Hvordan skal jeg klage?

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse til Ankestyrelsen, så skal du følge den klagevejledning som du fik af den myndighed, som traf afgørelsen. Læs mere om dette under emnet ”klageadgang”. Det sker dog ofte, at borgeren ikke får udleveret en klagevejledning. Er du i tvivl om, om der er truffet en afgørelse i din sag, så kontakt kommunen eller kontakt vores private socialrådgiver.

Hvad er en principafgørelse?

Nogen klager til Ankestyrelsen ender med at blive principafgørelser. En principafgørelse bliver en bindende retskilde for kommune i lignende sager. Derfor skal principafgørelser læses side om side med lovteksten. Principafgørelser fremkommer fx i de sager, hvor Ankestyrelsen skønner, at det skal gøres mere tydeligt, hvordan en lovregel skal anvendes, eller hvis Folketingets Ombudsmand kritiserer en afgørelsespraksis. Det kan også ske, hvis domstolene tilsidesætter en afgørelse.

Kan Ankestyrelsen selv tage sager op?

Man kan altså klage til Ankestyrelsen, men styrelsen har også mulighed for selv at tage sager op vedrørende særlig støtte til børn og unge. Dette kan Ankestyrelsen gøre, når de mener, at en kommune ikke har foretaget de nødvendige sagsbehandlingsskridt eller ikke har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse med, hvad der er bedst for barnet eller den unge. Derfor kan borgere eller andre også kontakte Ankestyrelsen, hvis de mener, at kommunen ikke handler på en underretning, eller hvis der trods underretningen, ikke er truffet afgørelser til barnets eller en unges bedste. Ankestyrelsen beføjelser er vidtgående. Fx kan Ankestyrelsen også beslutte at et barn eller ung skal tvangsfjernes, selv om kommunens børne- og ungeudvalg har besluttet, at afvise en henstilling fra sagsbehandlerne om en tvangsfjernelse.